Diarienummer KS-0572/2016
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 september 2016
Startdatum 2016-11-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument