Diarienummer KS-0500/2014
Titel Detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad
Startdatum 2014-10-08
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-23
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Planuppdrag för fastigheten Lådmakaren 3, Valla Park i stadsdelen Rissne 2014-10-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Planuppdrag för fastigheten Lådmakaren 3, Valla Park i stadsdelen Rissne 2014-10-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 8 december 2014 - Planuppdrag för fastigheten Lådmakaren 3, Valla Park i stadsdelen Rissne 2014-12-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2015 - Planuppdrag för fastigheten Lådmakaren 3, Valla Park i stadsdelen Rissne 2015-01-23 Upprättat Visa fil
1, 2
Expedierat protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2015 till projektledare samt till planchef 2015-01-27 Utgående Visa fil
1, 2
Fastighetsförteckning 2016-02-05 2016-02-10 Inkommande Visa dokumentet
Detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 - beslut om samråd 2016-04-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Planavtal 2016-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 2016-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning - Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 samt del av Sundbyberg 2:26 2016-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Situationsplan och illustrationer -Lådmakaren 2016-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Solstudie - Lådmakaren 2016-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Trafikbullerutredning - Lådmakaren 2016-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Riskutredning - Lådmakaren 2016-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Barnkonsekvensanalys - Lådmakaren 2016-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Dagvattenutredning - Lådmakaren 2016-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Trafik- och mobilitetsutredning - Lådmakaren 2016-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Avfallsutredning- Lådmakaren 2016-04-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 maj 2016 - Detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 - beslut om samråd 2016-05-27 Upprättat Visa dokumentet
Samrådshandlingar expedierade enligt sändlista, annons, underrättelse 2016-06-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Begäran om förlängd svarstid dp Lådmakaren, Rissneleden 2016-06-16 Inkommande Visa dokumentet
S1. Samrådsyttrande från Norrvatten 2016-06-13 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2016-06-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S3. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2016-06-21 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från polisen 2016-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande från Skanova 2016-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planavtal 2016-06-13 Upprättat Visa dokumentet
S6. Samrådsyttrande från Norrenergi 2016-06-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S7. Samrådsyttrande från DHR Sundbybergsavdelningen 2016-06-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S8. Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2016-06-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S9. Samrådsyttrande från trafikkontoret, Stockholm stad 2016-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S10. Samrådsyttrande från Näringslivsavdelningen i Sundbyberg 2016-06-29 Inkommande Visa dokumentet
Begäran om förlängd svarstid - Länsstyrelsen 2016-07-04 Inkommande Visa dokumentet
S11. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2016-07-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S12. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2016-07-01 Inkommande Visa fil
1, 2
S13. Samrådsyttrande från stadsbyggnadskontoret, planavdelning Stockholms stad 2016-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2
S14. Samrådsyttrande från Vattenfall 2016-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Komplettering av Riskutredning till brandförsvaret 2016-07-06 Utgående Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från Trafikverket 2016-07-07 Inkommande Visa fil
1, 2
S16. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2016-07-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S17. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016-07-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S18. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2016-07-08 Inkommande Visa fil
1, 2
S19. Samrådsyttrande från Cykelfrämjandet 2016-07-09 Inkommande Visa fil
1, 2
S20. Samrådsyttrande från Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen 2016-07-14 Inkommande Visa fil
1, 2
S21. Samrådsyttrande från förskolenämnden 2016-07-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S22. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2016-07-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S23. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2016-08-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Planavtal för bostäder, förskola, skola och äldreboende på fastigheten LÅDMAKAREN 3, Rissneleden / Valla Park, i stadsdelen Rissne i Sundbybergs stad 2016-10-07 Upprättat Visa dokumentet
Samrådsredogörelse - granskningshandling 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning - granskningshandling 2017-01-04 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26 - beslut om granskning 2017-01-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Luftkvalitetsutredning LVF 2017-01-31 Inkommande Visa dokumentet
Naturvärdesinventering 2017-01-31 Inkommande Visa dokumentet
Utredningar för hela planområdet inför granskning av detaljplan från Tyréns 2017-02-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ritningar på Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 från BAU arkitekter och JM 2017-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Planer för befintlig byggnad, kv lådmakaren 3 från Trampolin arkitekter 2017-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Illustrationsplan över skola från Landskapslaget 2017-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Dagvattenutredning för hela planområdet, kv Lådmakaren, från Geosigma 2017-01-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Situationsplan reviderad 2017-02-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Redovisning parkeringsplatser 2017-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Plankarta granskning 2017-02-21 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning - granskningshandling 2017-03-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 - Detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26 - beslut om granskning 2017-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om granskning per post och e-post, enligt sändlista för detaljplan för Lådmakaren 3 och 4, Sundbybergs stad 2017-03-27 Utgående PUL
Begäran och svar på fråga om anstånd för att inkomma med svar efter granskningsperiod. 2017-03-27 Utgående Visa dokumentet
G1. Granskningsyttrande från Norrenergi AB 2017-03-31 Inkommande Visa fil
1, 2
G2. Granskningsyttrande från privatperson 2017-04-03 Inkommande PUL
G3. Granskningsyttrande från Sollentuna kommun 2017-04-03 Inkommande Visa dokumentet
G4. Granskningsyttrande från Luftfartsverket 2017-04-08 Inkommande Visa dokumentet
G5. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-04-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Information inför beslut om antagande för detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-04-11 Utgående
Detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-04-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
G6. Granskningsyttrande från privatperson 2017-04-12 Inkommande PUL
G7. Granskningsyttrande från boende 2017-04-12 Inkommande PUL
G8. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
G9. Granskningsyttrande från Solna stad 2017-04-13 Inkommande Visa dokumentet
G10. Granskningsyttrande från Trafikverket 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
G11. Granskningsyttrande från DHR Sundbybergsavdelningen 2017-04-16 Inkommande Visa fil
1, 2
G12. Granskningsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
G13. Granskningsyttrande från Förskolenämnden 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G14. Granskningsyttrande från boende 2017-04-18 Inkommande PUL
G15. Granskningsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-04-20 Inkommande Visa dokumentet
G16. Granskningsyttrande från boende 2017-04-19 Inkommande PUL
G17. Granskningsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-04-20 Inkommande Visa fil
1, 2
G18. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2017-04-21 Inkommande Visa fil
1, 2
G19. Granskningsyttrande från Trafikförvaltningen SLL 2017-04-21 Inkommande Visa fil
1, 2
G20. Granskningsyttrande från Sundbybergs stadsnät 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
G21. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
G22. Granskningsyttrande från boende 2017-04-23 Inkommande PUL
G23. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-04-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G24. Granskningsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2017-04-24 Inkommande Visa dokumentet
G25. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2017-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2
G26. Granskningsyttrande från Stockholm Vatten och Avfall 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Illustrationer för tydligare egenskapsgränser Valla Park, från BAU arkitekter 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Riskhänsyn i detaljplan Lådmakaren Sundbyberg 2017-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Kompletterande bullerutredning 2017-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Illustrationsplan avseende ytor och totalhöjder, Trampolin arkitekter - antagandehandling 2017-04-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Komplettering till dagvattenutredning, upprättad 2017-04-27 av Geosigma - antagandehandling 2017-05-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Plankarta - antagandehandling 2017-05-11 Upprättat Visa dokumentet
Illustrationer för parkeringstal, garage, plan 1 och plan 2 2017-05-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Planbeskrivning - antagandehandling 2017-05-12 Upprättat Visa dokumentet
Granskningsutlåtande - antagandehandling 2017-05-12 Upprättat Visa dokumentet
Korrespondens om riskhänsyn och utökad lovplikt 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Rapport för bullerberäkning med beräknad ljudutbredning del 1, från Tyréns 2017-05-12 - antagandehandling 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Rapport beräknad ljudutbredning del 2, från Tyréns 2017-05-12 - antagandehandling 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Fastighetsförteckning för LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-05-15 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 12 juni 2017 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om godkännande efter granskning samt till besvärsberättigade per post, för detaljplan Lådmakaren, Sundbybergs stad, enligt sändlista 2017-06-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse om godkännande efter granskning per e-post, för detaljplan Lådmakaren 3 och 4, Rissne i Sundbybergs stad 2017-06-18 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om godkännande efter granskning till besvärsberättigade per e-post, för detaljplan Lådmakaren 3 och 4, Rissne i Sundbybergs stad 2017-06-18 Utgående PUL
Svar på fråga gällande möjlighet att revidera höjden på bostadshuset mot Rissneleden för detaljplan Lådmakaren 3 och 4, Rissne 2017-06-21 Utgående PUL
Socialdemokraternas skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om antagande per post och e-post enligt sändlista, för detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 i Sundbyberg 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering av underrättelse per post och e-post enligt sändlista, till besvärsberättigade om antagande för detaljplan för fastigheterna Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 i Sundbyberg 2017-07-03 Utgående PUL
Svar angående fornlämning inom planområdet från Länsstyrelsen. 2017-01-31 Inkommande Visa dokumentet
Länsstyrelsens beslut om att ej pröva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-07-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Överklagan av detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-07-06 Inkommande PUL
Rättidsprövning av överklagan för detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-07-10 Upprättat PUL
Expediering av kopia per post för rättidsprövning av överklagan avseende detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-07-10 Utgående PUL
Överklagan av detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-07-17 Inkommande PUL
Rättidsprövning av överklagan för detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-07-18 Upprättat PUL
Underrättelse om överklagan för detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-07-25 Utgående Visa dokumentet
Expediering av kopia per post för rättidsprövning av överklagan avseende detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-07-25 Utgående PUL
Expediering av planpärm i original för detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad 2017-07-26 Utgående Visa dokumentet
Telefonsamtal med mark- och miljödomstolen, mål nr P 4371-17 2017-08-07 Upprättat
Svar på förfrågan om ärendeprocess hos mark- och miljödomstolen 2017-08-07 Utgående Visa dokumentet
Svar på fråga om förtursförklaring för Lådmakaren 3 och 4 2017-08-08 Utgående Visa dokumentet
Mark- och miljödomstolens dom i mål P 4371-17 2017-10-03 Inkommande PUL
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätts beslut i Mål nr P 9512-17 (e-post), att inte ge prövningstillstånd 2017-11-13 Inkommande PUL
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätts beslut i Mål nr P 9512-17 (original), att inte ge prövningstillstånd 2017-11-14 Inkommande PUL
Laga kraft bevis för Lådmakaren 3 och 4 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
C 432 Plankarta, Plan- och genomförandebeskrivning och Granskningsutlåtande 2017-11-22 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse om laga kraft för Lådmakaren 3 och 4, Sundbyberg 2017-11-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse per post och e-post om laga kraft för detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26 2017-11-22 Utgående PUL
Expediering av underrättelse om laga kraft till Lantmäteriet för detaljplan för Lådmakaren 3 och 4, Sundbyberg 2017-11-22 Utgående Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om laga kraft till Länsstyrelsen för Lådmakaren 3 och 4, Sundbyberg 2017-11-22 Utgående Visa dokumentet
Mark- och miljödomstolens beslut i mål P 4371-17 - bortredigerad 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätts beslut i Mål P 9512-17 - bortredigerad 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet