Diarienummer KS-0452/2016
Titel Detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonbergen
Startdatum 2016-09-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för utökat planområde med ny byggnadsvolym och utökad bruttoarea för bostäder och lokaler på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 och del av Sundbyberg 2:30 2016-07-06 Inkommande Visa dokumentet
Information inför planbesked för detaljplan gällande ändring av byggrätt och byggnadsvolym för utökat våningsantal på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 och del av Sundbyberg 2:30 2016-09-05 Utgående
Revidering av planbeskedsansökan 2016-09-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för detaljplan gällande ändring av byggrätt och byggnadsvolym för utökat våningsantal på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 och del av Sundbyberg 2:30 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Planbesked för ändring av detaljplan gällande byggrätt och byggnadsvolym för utökat våningsantal på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 och del av Sundbyberg 2:30 2016-09-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 17 oktober 2016 - Detaljplan för ändring av byggrätt och byggnadsvolym för utökat våningsantal på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 och del av Sundbyberg 2:30 2016-10-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2016 - Planbesked för ändring av detaljplan gällande byggrätt och byggnadsvolym för utökat våningsantal på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 och del av Sundbyberg 2:30 2016-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för ändring av byggrätt och byggnadsvolym för utökat våningsantal på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 och del av Sundbyberg 2:30 2016-12-04 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om planbesked för ändring av byggrätt och byggnadsvolym för utökat våningsantal på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 och del av Sundbyberg 2:30 2016-12-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3
SV: ang Freden Större 2017-04-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
UMAMI 170426, Återkoppling samt protokoll planmöte 2017-04-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Angående ändringsplaner 2017-05-10 Inkommande Visa dokumentet
samordnade synpunkter MSB? 2017-05-08 Inkommande Visa dokumentet
Dagvattenutredning från Structor 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Sektionsritningar avseende höjder för västra delen 2017-04-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Plankarta för Freden större 14 - samrådshandling 2017-05-21 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning för Freden större 14 - samrådshandling 2017-05-21 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonbergen - beslut om samråd 2017-05-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Trafikbullerutredning för Freden större från ÅHA 2015-01-21 2017-05-22 Upprättat Visa dokumentet
UMAMI 170521, Sammanfattning DP-ändringar bef. plan 2017-05-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Besked om underlag för u-området 2017-05-22 Utgående Visa fil
1, 2
Sammanfattning av planområdet 3 mars 2017 avseende Freden större 2017-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Del av gestaltningsprogram för Freden större, 2015-01-22 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
UMAMI 170426, Underlag för DP-ändringar 2017-04-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planavtal för Freden större 14 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av planavtal för Freden Större 14 2017-05-22 Utgående
Fastighetsförteckning för Freden Större - samrådshandling 2017-05-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Expediering och komplettering till planavtal i form av förklarande plankarta för Freden större 2017-07-07 Utgående Visa dokumentet
Solstudie från Wallenstam 2017-09-29 Inkommande Visa dokumentet
Illustration på förskolegård från Wallenstam 2017-09-29 Inkommande Visa dokumentet
Illustration på hus från Wallenstam 2017-09-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonberg 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförtekning Freden Större 14 - samrådshandling 2017-10-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse per e-post om samråd för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering av underrättelse per post om samråd enligt sändlista för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård i Sundbyberg 2017-10-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på begäran om anstånd för Förskolenämnden och Grundskole- och gymnasienämnden avseende detaljplan för Freden större 14 2017-11-02 Utgående Visa dokumentet
Svar på begäran om anstånd och beviljat anstånd t.o.m. 29 november 2017 för kultur- och fritidsnämnden 2017-11-02 Utgående Visa dokumentet
S1. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2017-11-03 Inkommande Visa fil
1, 2
S2. Samrådsyttrande från Skanova 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S3. Samrådsyttrande från Trafikverket 2017-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från grundskole- och gymnasienämnden 2017-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S5. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från Förskolenämnden 2017-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2
S6. Samrådsyttrande från Hyresgästföreningen Sundbyberg 2017-11-20 Inkommande Visa dokumentet
S7. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2017-11-22 Inkommande Visa fil
1, 2
S8. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-11-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S9. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-11-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S10. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-11-23 Inkommande Visa dokumentet
S11. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2017-11-24 Inkommande Visa dokumentet
S12. Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2017-11-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S13. Samrådsyttrande från Trafikförvaltningen 2017-11-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S14. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från kultur- och fritidsnämnden 2017-11-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall & Vatten AB 2017-11-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S16. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2017-11-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S17. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2017-11-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S18. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-11-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S19. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-11-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S20. Samrådsyttrande från Förskolenämnden 2017-11-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S21. Samrådsyttrande från Norrenergi AB 2017-12-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonbergen - beslut om granskning 2017-12-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Samrådsredogörelse för Freden större 14 - granskningshandling 2017-12-27 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning för Freden större 14 - granskningshandling 2018-01-11 Upprättat Visa dokumentet
Illustrationsritningar från Fojab arkitekter 2018-01-11 Inkommande Visa dokumentet
Plankarta för Freden större 14 - granskningshandling 2018-01-15 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för Freden större 14 - granskningshandling 2018-01-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 februari 2018 - Detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonber 2018-02-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om granskning per post och e-post för detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård, Freden större 14, Sundbyberg 2018-02-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Begäran och svar på förlängd svarstid för byggnads- och tillståndsnämnden som medges till 23 mars 2018. 2018-02-20 Utgående Visa dokumentet
Begäran och svar på förlängd svarstid för Förskolenämnden som medges till 23 mars 2018. 2018-02-20 Utgående Visa dokumentet
Begäran och svar på förlängd svarstid för Äldrenämnden som medges till 29 mars 2018. 2018-02-20 Utgående Visa dokumentet
Begäran och svar på förlängd svarstid för Stadsmiljö- och tekniska nämnden som medges till 23 mars 2018. 2018-02-20 Utgående Visa dokumentet
Begäran och svar på förlängd svarstid för Kultur- och fritidsnämnden som medges till 23 mars 2018. 2018-02-20 Utgående Visa dokumentet
Begäran och svar på förlängd svarstid för Grundskole- och gymnasienämnden som medges till 23 mars 2018 2018-02-20 Utgående Visa dokumentet
G1. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2018-02-27 Inkommande Visa dokumentet
G2. Granskningsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2018-03-06 Inkommande Visa dokumentet
G3. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2018-03-08 Inkommande Visa fil
1, 2
G4. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från kultur- och fritidsnämnden 2018-03-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G5. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G6. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G7. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från Förskolenämnden 2018-03-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G8. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från Grundskole- och gymnasienämnden 2018-03-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G9. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
G10. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från äldrenämnden 2018-03-13 Inkommande Visa fil
1, 2
G11. Granskningsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2018-03-13 Inkommande Visa fil
1, 2
G12. Granskningsyttrande från Trafikverket 2018-03-13 Inkommande Visa fil
1, 2
G13. Granskningsyttrande från Svenska Kraftnät 2018-03-14 Inkommande Visa dokumentet
G14. Granskningsyttrande från Fastighets AB Förvaltaren 2018-03-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Information inför beslut om antagande för detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonbergen 2018-03-15 Utgående
G15. Granskningsyttrande från Hyresgästföreningen i Sundbyberg 2018-03-16 Inkommande Visa dokumentet
G16. Granskningsyttrande från Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 2018-03-19 Inkommande Visa fil
1, 2
G17. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2018-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G18. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G19. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2018-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G20. Granskningsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2018-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G21. Granskningsyttrande från förskolenämnden 2018-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G22. Granskningsyttrande från äldrenämnden 2018-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 16 april 2018 - Detaljplan för ändring avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård på fastigheten FREDEN STÖRRE 14 vid Rissneleden i Hallonbergen 2018-04-19 Upprättat Visa dokumentet