Diarienummer KS-0446/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017
Startdatum 2017-05-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument