Diarienummer KS-0445/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsförvaltningens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 mars 2017
Startdatum 2017-05-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument