Diarienummer KS-0326/2016
Titel Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg
Startdatum 2016-06-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-30
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planändring för kvarteret Orgeln 7, Järnvägsgatan och Sturegatan i Sundbybergs stad. 2016-06-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Information inför planbesked för påbyggnad av bostäder inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, i Centrala Sundbyberg 2016-07-12 Utgående
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för påbyggnad av bostäder inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, i centrala Sundbyberg 2016-08-11 Upprättat Visa dokumentet
Godkännande av villkor planbesked 2016-08-12 Inkommande PUL
Planbesked för påbyggnad av bostäder inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan i Centrala Sundbyberg 2016-08-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 19 september 2016 - Information inför planbesked för påbyggnad av bostäder inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, i Centrala Sundbyberg 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Planbesked för påbyggnad av bostäder inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan i Centrala Sundbyberg 2016-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för påbyggnad av bostäder inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2016-10-18 Utgående Visa dokumentet
Plankostnadsavtal 2017-01-11 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning - samrådshandling 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Uppdaterad grönyteredovisning 2017-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Expediering av plankostnadsavtal 2017-01-26 Utgående
Plankarta - Samrådshandling 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Solstudier och gatuvyer 2017-02-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Orgeln hus S trafikbuller 2017-01-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - beslut om samråd 2017-03-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Ritningsunderlag 2017-03-08 Inkommande Visa dokumentet
170213_Sections_Teknikrum 4m.pdf 2017-03-08 Inkommande Visa dokumentet
Solstudier och sektioner för fläktrum 2017-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - beslut om samråd 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning - Samrådshandling 2017-04-26 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd per post enligt sändlista 2017-05-02 Utgående
Expediering av underrättelse per e-post om samråd enligt sändlista 2017-05-02 Utgående Visa fil
1, 2
S1. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2017-05-07 Inkommande Visa fil
1, 2
S2. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2
S3. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Kultur- och fritidsnämndens begäran om anstånd med att översända svar på remiss för Orgeln 7 2017-05-10 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från Sollentuna kommun 2017-05-10 Inkommande Visa dokumentet
S5. Samrådsyttrande från Stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
S6. Samrådsyttrande från Förskolenämnden 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S7. Samrådsyttrande från Grundskole- och gymnasienämnden 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S8. Samrådsyttrande från Stockholms stads stadsbyggnadskontor 2017-05-15 Inkommande Visa fil
1, 2
S9. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2017-05-18 Inkommande Visa dokumentet
S10. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2017-05-19 Inkommande Visa dokumentet
S11. Samrådsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2
S12. Samrådsyttrande från Norrenergi AB 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S13. Samrådsyttrande från BRF Rökeriet 2017-05-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om anstånd från Trafikverket 2017-05-30 Inkommande Visa dokumentet
Svar på begäran om anstånd till Trafikverket 2017-05-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3
S14. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S16. Samrådsyttrande från Skanova 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S17. Samrådsyttrande från Stockholms läns landsting (SLL), Trafikförvaltningen 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S18. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S19. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Samrådsredogörelse för Orgeln 7, Rosengatan, Sturegatan i Centrala Sundbyberg 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
S20. Samrådsyttrande från Trafikverket 2017-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Planbeskrivning för Orgeln 7 - granskningshandling 2017-06-27 Upprättat Visa dokumentet
Bullerutredning och rapport 2017-08-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Avfallshantering för bostäder inom kv Orgeln 2017-08-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - beslut om granskning 2017-08-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Plankarta för Orgeln 7 - granskningshandling 2017-08-17 Upprättat Visa dokumentet
Uppdaterad brandrapport och flödesberäkning VA 2017-08-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 18 september 2017 - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - beslut om gransk 2017-09-18 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse per post och e-post om granskning enligt sändlista för fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Solna stad avser inte att yttra sig över detaljplan för Orgeln 7 2017-09-28 Inkommande Visa dokumentet
G1. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2017-10-09 Inkommande Visa dokumentet
Granskningsutlåtande - antagandehandling 2017-10-16 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning - antagandehandling 2017-10-16 Upprättat Visa dokumentet
Begäran om anstånd från Trafikförvaltningen och beviljat anstånd t.o.m. 24 oktober 2017 avseende granskning över detaljplan för Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Sundbybergs stad 2017-10-16 Utgående Visa dokumentet
G2. Granskningsyttrande från Trafikverket 2017-10-12 Inkommande Visa fil
1, 2
G3. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G4. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G5. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från förskolenämnden 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G6. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från grundskole- och gymnasienämnden 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Information inför beslut om antagande för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-10-16 Utgående
Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - beslut om antagande 2017-10-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
G7. Granskningsyttrande från Sundbyberg Vatten och Avfall AB 2017-10-17 Inkommande Visa fil
1, 2
G8. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G9. Granskningsyttrande från Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 2017-10-24 Inkommande Visa fil
1, 2
G10. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2017-10-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar om granskningsyttrande gällande plankartan för Orgeln 7 2017-10-24 Utgående Visa dokumentet
G11. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-10-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Plankarta, Orgeln antagande 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
PM-dagvattenutredning, WRS 2017-10-26 Inkommande Visa dokumentet
G12. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G13. Granskningsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-10-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Reviderade illustrationer och bilaga till brandutredning - antagandehandling 2017-10-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G14. Granskningsyttrande från Förskolenämnden 2017-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - beslut om antagande 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om godkännande efter granskning per post gällande Orgeln 7 2017-12-08 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse per e-post om godkännande efter granskning för detaljplan Orgeln 7, Sundbyberg 2017-12-11 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - beslut om antagande 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse per post och e-post om antagande av detaljplan för Orgeln 7, centrala Sundbyberg - besvärsberättigade 2017-12-27 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse per post och e-post om antagande av detaljplan för Orgeln 7, centrala Sundbyberg 2017-12-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Länsstyrelsens beslut att inte pröva kommunfullmäktiges antagandebeslut 2018-01-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande från Trafikförvaltningen avseende antagande av detaljplan för Orgeln 7 2018-01-09 Inkommande Visa fil
1, 2
C 435 Laga kraftbevis, planbeskrivning, utlåtande efter granskning och plankarta 2018-01-21 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering av underrättelse om laga kraft per post för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2018-01-22 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om laga kraft per e-post för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2018-01-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3