Diarienummer KS-0220/2016
Titel Detaljplan för nya bostäder och service/arbetsplatser inom del av fastigheterna TERRÄNGLÖPAREN 9 och Sundbyberg 2:30 längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad
Startdatum 2016-04-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan - Planbesked för nya bostäder på del av kvarteret Terränglöparen längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad 2016-04-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Planbesked för nya bostäder och verksamheter på del av fastigheterna TERRÄNGLÖPAREN 9 och SUNDBYBERG 2:30 2016-05-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag bebyggelse Terränglöparen 9, situations- och sektionsplan 2016-05-26 Upprättat Visa dokumentet
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för nya bostäder inom del av kvarteret Terränglöparen längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad 2016-08-09 Upprättat Visa dokumentet
Information inför planbesked för nya bostäder inom del av kvarteret Terränglöparen längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad 2016-09-05 Utgående
Reviderade bildunderlag 2016-10-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 december 2016 - Detaljplan för nya bostäder inom del av kvarteret Terränglöparen längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 6 februari 2017 2017-02-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Planbesked för nya bostäder och verksamheter på del av fastigheterna TERRÄNGLÖPAREN 9 och SUNDBYBERG 2:30 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för nya bostäder inom del av kvarteret Terränglöparen längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad 2017-02-10 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om planbesked för nya bostäder inom del av kvarteret Terränglöparen längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Planavtal 2017-03-30 Inkommande Visa dokumentet
Rättelse av planavtal 2017-04-04 Utgående Visa fil
1, 2
Angående beställning av fastighetsförteckning Terränglöparen, ärendenummer AB17576 2017-07-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Översiktlig markundersökning från Geosigma 2017-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Arkeologisk utredning etapp 2 2017-07-02 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för Terränglöparen 9 2017-08-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Grönytefaktorberäkning, preliminär 2017-09-01 Inkommande Visa dokumentet
Markundersökning från Geosigma 2017-09-01 Upprättat Visa dokumentet
Arkeologisk utredning från ArkeoLogistik 2017-09-01 Inkommande Visa dokumentet
Mobilitetsutredning från Ramböll 2017-09-01 Inkommande Visa dokumentet
Solstudie från Brunnberg & Forshed 2017-09-01 Inkommande Visa dokumentet