Diarienummer KS-0102/2017
Titel Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-01-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om utställning 2017-01-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Planbeskrivning - utställningshandling 2017-01-30 Upprättat Visa dokumentet
Planavtal för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-03-07 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat planavtal 2017-03-07 Utgående
Korrespondens med länsstyrelsen 2017-01-13 Inkommande Visa dokumentet
Bullerutredning 2017-04-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Dagvattenutredning Skanska 2014-07-11 2017-04-18 Upprättat Visa dokumentet
Avfallsutredning Tyréns 2014-04-16 2017-04-18 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta - utställningshandling 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om ut 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för Sundbyberg 2:57 - utställningshandling 2017-05-22 Inkommande PUL
Expediering av underrättelse om utställning per post, enligt sändlista och fastighetsförteckning 2017-05-30 Utgående
Expediering av underrättelse om utställning för detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-05-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
U1. Utställningsyttrande från Trafikverket 2017-06-08 Inkommande Visa fil
1, 2
U2. Utställningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
U3. Utställningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
U4. Utställningsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-06-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U5. Utställningsyttrande från Förskolenämnden 2017-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U6. Utställningsyttrande från SAVAB 2017-06-28 Inkommande Visa fil
1, 2
U7. Utställningsyttrande från Länsstyrelsen 2017-06-28 Inkommande Visa fil
1, 2
U8. Utställningsyttrande från Hyresgästföreningen i Sundbyberg 2017-06-29 Inkommande Visa dokumentet
U9. Utställningsyttrande från Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 2017-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2
U10. Utställningsyttrande från Luftfartsverket 2017-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2
U11. Utställningsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2017-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2
U12. Utställningsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2
U13. Utställningsyttrande från Lantmäteriet 2017-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Uppdaterad dagvattenutredningen för Sundbyberg 2:26, Rissne, från Åf 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Information inför beslut om antagande för detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-09-14 Utgående
U14. Utställningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet