Diarienummer KS-0063/2015
Titel Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten KRONAN 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg (SMN-2095/2014)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-01
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2014 - Planuppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden. Ändring av detaljplan på fastigheten KRONAN 1 2014-10-14 Inkommande Visa dokumentet
Ansökan om ändring av detaljplan på fastigheten KRONAN 1 2014-10-20 Inkommande Visa dokumentet
Detaljplan för fastigheten Kronan 1 och del av Sundbyberg 2:17, Sturegatan 2-4B, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan 1-4 och Tallgatan i Sundbybergs stad - beslut om plansamråd 2015-11-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Planbeskrivning Kronan 1 och del av Sundbyberg 2:17 2015-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta Kronan 1 och del av Sundbyberg 2:17 2015-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Skisser planförslag Reflex arkitekter 2015-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Landskapsskisser ÅWL 2015-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Mobilitetsplan 2015-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Bullerutredning 2015-11-20 Upprättat Visa fil
1, 2
Visionsbilder Reflex arkitekter 2015-11-20 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Fastighetsförteckning 2016-02-05 2016-02-08 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 15 februari 2016 - Detaljplan för fastigheten Kronan 1 och del av Sundbyberg 2:17, Sturegatan 2-4B, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan 1-4 och Tallgatan i Sun 2016-02-17 Upprättat Visa fil
1, 2
Samrådshandlingar expedierad enligt sändlistan, underrättelse samt annons 2016-02-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3
S1. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2016-02-25 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från Norrvatten 2016-02-26 Inkommande Visa dokumentet
S3. Samrådsyttrande från försvarsmakten 2016-02-26 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från Solna stad 2016-03-10 Inkommande Visa dokumentet
S5. Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2016-03-14 Inkommande Visa fil
1, 2
S6. Samrådsyttrande från Skanova 2016-03-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S7. Samrådsyttrande från Dhr Sundbybergsavdelningen 2016-03-17 Inkommande Visa fil
1, 2
S8. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2016-03-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S9. Samrådsyttrande från Sundbybergs stadskärneförening 2016-03-18 Inkommande Visa dokumentet
S10. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2016-03-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S11. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2016-03-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S12. Samrådsyttrande från Norrenergi 2016-03-21 Inkommande Visa fil
1, 2
S13. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsförvaltningen 2016-03-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S14. Samrådsyttrande från trafikförvaltningen 2016-03-21 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från Swedavia 2016-03-21 Inkommande Visa fil
1, 2
S16. Samrådsyttrande från trafikverket 2016-03-21 Inkommande Visa fil
1, 2
S17. Samrådsyttrande från stadsmiljö- oh tekniskanämnden 2016-03-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S18. Samrådsyttrande från storstockholms brandförsvar 2016-03-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S19. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2016-04-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S20. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2016-04-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Planavtal 2016-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg - beslut om granskning 2016-09-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Fastighetsförteckning granskning 160926 2016-09-27 Inkommande Visa dokumentet
Gestaltningsprogram Kronan 1 161020 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Dagvattenutredning Kronan 1 161020 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Miljöteknisk markundersökning Kronan 1 160613 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Mobilitetsplan Kronan 1 161018 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Riskutredning 160222 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Länsstyrelsen - ändring av riskklass Kronan 1 160905 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Landskap/markplaneringsförslag Kronan 1, 161019 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Bullerutredning Kronan 1 - 151012 2016-10-21 Upprättat Visa fil
1, 2
Plankarta granskning Kronan 1 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning Kronan 1 - 161021 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Samrådsredogörelse Kronan 1 - 161021 2016-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 14 november 2016 - Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensb 2016-11-14 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat underrättelse om granskning per post samt digitalt för detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1, enligt sändlista. 2016-11-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
G1. Granskningsyttrande från Norrenergi 2016-11-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Solna stad avböjer att inte inkomma med synpunkter 2016-11-30 Inkommande Visa dokumentet
G2. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden (underlag) 2016-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2
G3. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden (underlag) 2016-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran och svar på anstånd från kultur- och fritidsnämnden att inkomma senare med synpunkter på granskningsskedet 2016-12-06 Inkommande Visa fil
1, 2
G4. Granskningsyttrande från Trafikverket 2016-12-09 Inkommande Visa fil
1, 2
G5. Granskningsyttrande från Luftfartsverket 2016-12-12 Inkommande Visa fil
1, 2
G6. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2016-12-13 Inkommande Visa fil
1, 2
G7. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2016-12-13 Inkommande Visa dokumentet
G8. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden (underlag) 2016-12-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G9. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2016-12-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G10. Granskningsyttrande från SLL Trafikförvaltningen 2016-12-16 Inkommande Visa fil
1, 2
G11. Granskningsyttrande från Sundbybergs Barnmorskemottagning 2016-12-16 Inkommande Visa dokumentet
G12. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2016-12-16 Inkommande Visa fil
1, 2
G13. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016-12-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G14. Granskningsyttrande från Hyresgästföreningen 2016-12-23 Inkommande Visa dokumentet
Granskningsutlåtande - antagandehandling 2017-01-04 Upprättat Visa dokumentet
Information inför beslut om antagande för detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg 2017-01-11 Utgående
Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg - beslut om antagande 2017-01-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
G15. Granskningsyttrande från Vattenfall 2017-01-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Planbeskrivning - antagandehandling 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Kompletterande markundersökning - antagandehandling 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Reflektionsstudie - antagandehandling 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Gestaltningsprogram, reviderat 2017-02-08 - antagandehandling 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Landskaps- och markplaneringsförslag 2017-02-13 2017-02-14 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta - antagandehandling 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning - antagandehandling 2017-03-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 - Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten KRONAN 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergs 2017-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse inför antagande per post och e-post 2017-04-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Kartbild som visar var gasledningen ligger, Kronan 1 2017-04-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om antagande i kommunfullmäktige per post och e-post enligt sändlista 2017-05-02 Utgående Visa fil
1, 2
Kartbild för Kronan 1, gasledning 2017-04-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Länsstyrelsens beslut att ej pröva antagandebeslut för detaljplan KRONAN 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Laga kraft 23 maj 2017, C 429, planhandlingar 2017-06-06 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering av underrättelse om laga kraft enligt sändlista för Kronan 1, Sundbybergs stad 2017-06-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering av underrättelse om lagakraft per post och e-post enligt sändlista för Kronan 1, Sundbybergs stad 2017-06-05 Utgående Visa dokumentet