Diarienummer KS-0053/2015
Titel Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten HAMNEN 8, Hamngatan 33, i centrala Sundbyberg (SMN-1900/2013)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Planuppdrag 2013-10-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planavtal 2017-01-31 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande avseende byggnadshöjd för radartrafik 2017-04-12 Inkommande Visa dokumentet
Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten HAMNEN 8, Hamngatan 33, i centrala Sundbyberg - beslut om samråd 2017-04-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Planbeskrivning - samrådshandling 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Antikvariskt yttrande från Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå, 2004-11-14, från detaljplan C 356 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Solstudie från Jägnefält Milton - samrådshandling 2017-05-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Beräkning av grönytefaktor från Jägnefält Milton - samrådshandling 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Dagvattenutredning från Tyréns och bullerutredning från Structor - samrådshandling 2017-05-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Plankarta - samrådshandling 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för Hamnen 8 - samrådshandling 2017-06-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 26 juni 2017 - Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten HAMNEN 8, Hamngatan 33, i centrala Sundbyberg - beslut om samråd 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd per post, enligt sändlista för detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten HAMNEN 8, Hamngatan 33, i centrala Sundbyberg 2017-07-03 Utgående
Expediering av underrättelse om samråd per e-post enligt sändlista, för detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Hamnen 8, centrala Sundbyberg 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Angående expediering av underrättelse om samråd för detaljplan Hamnen 8 i Sundbyberg 2017-07-05 Utgående Visa dokumentet
S1. Samrådsyttrande från Sollentuna kommun 2017-07-11 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från Swedavia AB 2017-07-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om förlängd svarstid från Länsstyrelsen 2017-07-12 Inkommande Visa dokumentet
S3. Samrådsyttrande från Norrenergi AB 2017-07-20 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från Trafikverket 2017-07-25 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande från Polisen 2017-08-07 Inkommande Visa dokumentet
S6. Samrådsyttrande från Solna stad 2017-08-09 Inkommande Visa dokumentet
S7. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2017-08-15 Inkommande Visa fil
1, 2
S8. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S9. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S10. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S11. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-08-21 Inkommande Visa fil
1, 2
S12. Samrådsyttrande från boende i BRF Landmärket 2017-08-30 Inkommande PUL
S13. Samrådsyttrande från BRF Hamnen 2017-08-27 Inkommande Visa dokumentet
S14. Samrådsyttrande från Stockholms stads stadsbyggnadskontor 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från Hyresgästföreningen Sundbyberg 2017-08-30 Inkommande Visa dokumentet
S16. Samrådsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S17. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S18. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S19. Samrådsyttrande från Förskolenämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S20. Samrådsyttrande (underlag) från kultur- och fritidsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S21. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S22. Samrådsyttrande från Skanova 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S23. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2017-09-02 Inkommande Visa fil
1, 2
S24. Samrådsyttrande från privatperson 2017-08-31 Inkommande PUL
Begäran om förlängd svarstid från SLL - beviljat anstånd om förlängd svarstid till 8 september 2017-08-29 Utgående Visa dokumentet
Begäran om förlängd svarstid från Länsstyrelsen - beviljad förlängd svarstid till 30 september 2017-09-08 Inkommande Visa dokumentet
S25. Samrådsyttrande från Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 2017-09-07 Inkommande Visa fil
1, 2
S26. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Begäran om förlängd svarstid från Länsstyrelsen - beviljad svarstid till 10 oktober 2017-09-29 Inkommande Visa dokumentet
S27. Samrådsyttrande från Försvarsmakten 2017-10-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S28. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2017-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Riskutredning, Brand, Påkörningsrisk från tvärbana - Granskningshandlingar 2018-03-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Dagvattenutredning - Granskningshandling 2018-03-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Bullerutredning - Granskningshandling 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Situationsplan - Granskningshandling 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Utredning luftkvalitet - Granskningshandling 2018-03-20 Inkommande Visa dokumentet
Riskutredning påkörningsrisk från tvärbanan Version 2 2018-04-03 Inkommande Visa dokumentet