Diarienummer KS-0052/2015
Titel Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad (SMN-0781/2013)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-22
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Planuppdrag 2013-05-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Filer fnns från SMN-0228/2004. Sammanslaget med ärende SMN-0781/2013 2013-06-27 Upprättat
Fastighetsförteckning 2013-10-14 Inkommande PUL
Detaljplan för fastigheten BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Äldreboende och bostäder - Beslut om samråd 2013-10-21 Upprättat Visa dokumentet
Bävern 2_planbeskrivning 2013-10-22 Upprättat Visa dokumentet
Bävern 2_plankarta_samråd 2010-10-22 Upprättat Visa dokumentet
Trädinventering, Svartsjö Trädkonsult 2013-08-22 Upprättat Visa dokumentet
Planavtal från Besqab 2013-10-29 Inkommande PUL
Planavtal från Fastighets AB Förvaltaren 2013-10-30 Inkommande PUL
Synpunkter på eventuell byggprocess som påverkar förskolan Redet. 2013-11-07 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 11 november 2013 - Detaljplan för fastigheten BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Äldreboende och bostäder - Beslut om samråd 2013-11-12 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets underlag den 11 november 2013 § 237 2013-11-11 Inkommande Visa dokumentet
Beställning av samrådsannons i Mitt i 2013-11-12 Upprättat Visa dokumentet
Utskick av samrådshandlingar enligt sändlista, upphängda planhandlingar på biblioteken och förskolan Redet samt uppdatering på hemsidan 2013-11-18 Upprättat
S1-S41, Samrådsyttranden finns i SMN-0781/2013 samt i planakten 2013-11-19 Inkommande
Närvarolista från samrådsmöte 2013-12-02 i Ängskolan 2013-12-02 Inkommande PUL
Minnesanteckningar samrådsmöte 13-12-02 i Ängsskolan 2013-12-03 Upprättat Visa dokumentet
Riskbedömning 2013-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Synpunkt på detaljplan från boende på Friluftsvägen 2014-02-20 Inkommande PUL
Synpunkt på detaljplan 2014-03-18 Inkommande PUL
Detaljplan för fastigheten Bävern 2 och del av Sundbyberg 2:17, Friluftsvägen Storskogen, äldreboende och bostäder - Beslut om granskning 2014-04-25 Upprättat Visa dokumentet
Bävern 2_plankarta_granskningshandling 2014-05-06 Upprättat Visa dokumentet
Miljöbyggnadscertifiering äldreboendet 140422 samt flerbostadshuset 140226 2014-05-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Kvalitativ riskbedömning, ÅF 2014-04-15 Upprättat Visa dokumentet
Bävern 2_planbeskrivning_granskningshandling 2014-05-06 Upprättat Visa dokumentet
Bävern 2_samrådsredogörelse 2014-05-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 19 maj 2014 - Detaljplan för fastigheten Bävern 2 och del av Sundbyberg 2:17, Friluftsvägen Storskogen, äldreboende och bostäder - Beslut om granskning 2014-05-20 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning - granskning 2014-04-29 Inkommande PUL
Underrättelse om granskning expedierad enligt sändlista samt digitalt. Underrättelse, beställning av annons i Mitt i, DN och SvD 2014-06-03 Utgående PUL
G1-G30, Granskningsyttranden finns i SMN-0781/2013 samt i planakten 2014-06-10 Inkommande PUL
Bävern 2 granskningsutlåtande 2014-09-10 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande av Norrenergi Bävern 2, Vackra vägen Storskogen 2014-07-30 Inkommande Visa dokumentet
Detaljplan för fastigheten BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Vackra vägen Friluftsvägen i Storskogen - beslut om godkännande inför antagande 2014-09-19 Upprättat Visa dokumentet
Bävern 2 planbeskrivning antagande 2014-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Grönytefaktor flerbostadshuset daterat 140929 2014-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Komplettering av riskanalys 2014-09-10 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta antagande 2014-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 13 oktober 2014 - Detaljplan för fastigheten BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Vackra vägen Friluftsvägen i Storskogen - beslut om godkännande inför antagande 2014-10-15 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om godkännande inför antagande, protokoll, granskningsutlåtande. Expedierat till besvärshänvisade, Länsstyrelsen samt Lantmäteriet. 2014-10-21 Utgående PUL
1. Inkommen synpunkt från boende 2014-11-10 Inkommande PUL
Svar på inkommen synpunkt 2014-11-10 Utgående PUL
2. Inkommen synpunkt från boende 2014-11-10 Inkommande PUL
Information om nytt förslag till bebyggelse av kvarteret Bävern 2 i stadsdelen Storskogen 2016-03-03 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 14 mars 2016 - Detaljplan för BÄVERN 2, Friluftsvägen, Storskogen. Äldreboende och bostäder i Sundbybergs stad (SMN-0781/2013) 2016-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning för del av Bävern 2 och del av Sundbyberg 2:17 - ny granskning 2017-01-25 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för nybyggnad av bostäder på fastigheten BÄVERN 2 och del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Vackra vägen/Friluftsvägen/Bergdalen i Storskogen, Sundbyberg - beslut om granskning 2016-12-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PM Dagvattenutredning, Tyréns 2016-08-17 Upprättat Visa dokumentet
Miljöklassning, Besqab 2014-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Grönytefaktorberäkning 2016-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta 170125 - granskningshandling 2016-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning - Granskning 2017-01-18 Inkommande Visa dokumentet
Plankarta granskning, reviderad 2017-03-16 2017-03-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 - Detaljplan för nybyggnad av bostäder på fastigheten BÄVERN 2 och del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Vackra vägen/Friluftsvägen/Bergdalen i S 2017-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om granskning per post och e-post, enligt sändlista för detaljplan för del av Bävern 2, Storskogen, Sundbybergs stad 2017-03-27 Utgående PUL
Begäran och svar på fråga om anstånd för att inkomma med svar efter granskningsperiod. 2017-03-27 Utgående Visa dokumentet
Begäran och svar om anstånd om förlängd remisstid 2017-03-30 Utgående Visa dokumentet
G1. Granskningsyttrande från Trafikverket 2017-04-03 Inkommande Visa fil
1, 2
G2. Granskningsyttrande från Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 2017-04-05 Inkommande Visa fil
1, 2
G3. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-04-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
G4. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
G5. Granskningsyttrande från boende 2017-04-13 Inkommande PUL
G6. Granskningsyttrande från privatperson 2017-04-13 Inkommande PUL
G7. Granskningsyttrande från privatperson 2017-04-14 Inkommande Visa dokumentet
G8. Granskningsyttrande från boende 2017-04-17 Inkommande PUL
G9. Granskningsyttrande från boende 2017-04-17 Inkommande PUL
G10. Granskningsyttrande från boende 2017-04-17 Inkommande PUL
G11. Granskningsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G12. Granskningsyttrande från Förskolenämnden 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G13. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2017-04-18 Inkommande Visa dokumentet
Information inför beslut om antagande för detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-04-19 Utgående
Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-04-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
G14. Granskningsyttrande från boende 2017-04-19 Inkommande PUL
G15. Granskningsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-04-20 Inkommande Visa dokumentet
G16. Granskningsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-04-20 Inkommande Visa fil
1, 2
G17. Granskningsyttrande från boende 2017-04-20 Inkommande PUL
G18. Granskningsyttrande från privatperson 2017-04-21 Inkommande PUL
G19. Granskningsyttrande från boende 2017-04-21 Inkommande PUL
G20. Granskningsyttrande från Sundbybergs stadsnätsbolag AB 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
G21. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2017-04-21 Inkommande Visa fil
1, 2
G22. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
G23. Granskningsyttrande från privatperson 2017-04-22 Inkommande PUL
G24. Granskningsyttrande från boende 2017-04-23 Inkommande Visa dokumentet
G25. Granskningsyttrande från privatperson 2017-04-23 Inkommande PUL
G26. Granskningsyttrande från boende 2017-04-24 Inkommande PUL
G27. Granskningsyttrande från boende 2017-04-24 Inkommande PUL
G28. Granskningsyttrande från boende 2017-04-23 Inkommande PUL
G29. Granskningsyttrande från boende 2017-04-23 Inkommande PUL
G30. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-04-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G31. Granskningsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2017-04-24 Inkommande Visa dokumentet
G32. Granskningsyttrande från boende 2017-04-25 Inkommande Visa fil
1, 2
G33. Granskningsyttrande från Stockholm Vatten och Avfall AB 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G34. Granskningsyttrande från Norrenergi AB 2017-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Synpunkt angående Bävern 2 2017-05-01 Inkommande PUL
Planbeskrivning - antagandehandling 2017-05-10 Upprättat Visa dokumentet
Granskningsutlåtande 2017-05-10 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta - antagande 2017-05-10 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-05-11 Upprättat PUL
Synpunkt angående detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-05-14 Inkommande PUL
Synpunkt med underskrifter angående detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-05-15 Inkommande PUL
Svar på synpunkt med underskrifter angående detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-05-15 Utgående PUL
PM Miljöteknisk markundersökning, Bjerking 2006-03-23 Upprättat Visa dokumentet
PM Geoteknik, Bjerking 2006-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad (SMN-0781/2013) 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 12 juni 2017 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om godkännande efter granskning för detaljplan för Bävern 2 i Sundbyberg, enligt sändlista 2017-06-15 Utgående PUL
Expediering av underrättelse om godkännande efter granskning för detaljplan för Bävern 2 i Sundbyberg 2017-06-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Handlingar i retur gällande underrättelse om antagande för detaljplan Bävern 2 2017-06-22 Inkommande PUL
Ytsammanställning och garageplan 2017-06-27 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse per post enligt sändlista till remissinstanser och besvärsberättigade om antagande i kommunfullmäktige för Bävern 2 2017-06-30 Utgående
Expediering av underrättelse om antagande per e-post enligt sändlista för detaljplan del av fastigheten BÄVERN 2, Sundbyberg 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering av underrättelse till besvärsberättigade per e-post enligt sändlista, om antagande för detaljplan för del av fastigheten BÄVERN 2, Sundbyberg 2017-07-03 Utgående PUL
Länsstyrelsens beslut om att ej pröva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Bävern 2 och del av Sundbyberg 2:17 2017-07-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Underlag för slutfakturering efter antagande av detaljplan för Bävern 2 2017-07-20 Upprättat PUL
Expediering av underrättelse om laga kraft per post och e-post enligt sändlista för detaljplan Bävern 2 och del av Sundbyberg 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. 2017-07-31 Utgående PUL
Expediering av underrättelse om laga kraft per post och e-post för detaljplan för bostäder på Bävern 2 och del av Sundbyberg 2:17, Friluftsvägen, Storskogen i Sundbyberg. 2017-07-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Laga kraftbevis för detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-07-31 Upprättat Visa dokumentet
Laga kraft 25 juli 2017, C 430 - Plankarta, planbeskrivning och utlåtande efter granskning 2017-07-31 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Post i retur gällande underrättelse om laga kraft för BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-08-07 Inkommande PUL