Diarienummer KS-0049/2015
Titel Detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad (SMN-0255/2012)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Planuppdrag för återvinningscentral på Sundbyberg 2:26 mfl, Rissneleden 2012-02-27 Inkommande Visa dokumentet
Namninsamling i protest mot återvinningscentralen från Brf Lavetten-Örnen 2012-03-13 Inkommande PUL
Namninsamling i protest mot byggandet av återvinningscentralen inlämnad av lokala hyresgästföreningen i Rissne centrum 2012-04-27 Inkommande PUL
Offert från Landskapslaget 2012-06-20 Inkommande
Uppdragsbekräftesle 2012-07-06 Inkommande
Planavtal 2013-01-08 Upprättat Visa fil
1, 2
Detaljplan för återvinningscentral på SUNDBYBERG 2:26 mfl., Rissneleden. Beslut om programsamråd. 2013-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Planhandlingar avseende rapport för översiktlig naturinventering, illustration, programbeskrivning, illustration 2013-01-28 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Fastighetsförteckning 2013-02-05 Inkommande PUL
Protokollsutdrag Beslut om programsamråd 2013-02-11 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från Stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 11 februari 2013 - Detaljplan för återvinningscentral på SUNDBYBERG 2:26 mfl., Rissneleden. Beslut om programsamråd. 2013-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Folkpartiets underlag den 11 februari 2013 § 29 2013-02-11 Inkommande Visa dokumentet
P.1- P.30 Programsamrådsyttranden 2013-02-20 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Synpunkt om återvinningsstationen i Rissne 2013-02-24 Inkommande PUL
Detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, beslut om samråd 2015-02-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Ändrings- och tilläggsuppdrag 2015-01-20 Inkommande PUL
Fastighetsförteckning 2015-01-23 2015-01-23 Inkommande PUL
Samrådshandlingar 2015-02-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Folkpartiets skrivelse den 16 mars 2015 2015-03-16 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 16 mars 2015 - Detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, beslut om samråd 2015-03-18 Upprättat Visa fil
1, 2
Samrådshandlingar expedierad via post, e-post samt uppsatta på biblioteken samt stadshuset. 2015-03-24 Utgående PUL
S.1 Programyttrande från privatperson 2015-03-25 Inkommande PUL
S.2 Samrådsyttrande från privatperson 2015-03-26 Inkommande PUL
S.3 Samrådsyttrande från privatperson 2015-03-29 Inkommande PUL
S.4 Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2015-04-02 Inkommande Visa dokumentet
S.5 Samrådsyttrande från DHR inkom 20150408 2015-04-01 Inkommande Visa dokumentet
S.6 Samrådsyttrande från Byggnads- och tillståndsnämnden 2015-04-09 Inkommande Visa dokumentet
S.7 Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2015-04-09 Inkommande Visa dokumentet
S.8 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-16 Inkommande PUL
S.9 Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-04-16 Inkommande PUL
S.10 Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-04-16 Inkommande PUL
S.11 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-17 Inkommande PUL
S.12 Samrådsyttrande från Fortum 2015-04-17 Inkommande Visa dokumentet
S.13 Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2015-04-17 Inkommande Visa fil
1, 2
S.14 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-17 Inkommande PUL
S.15 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-20 Inkommande PUL
S.16 Samrådsyttrande från privatperon 2015-04-20 Inkommande PUL
S. 17 Samrådsyttrande från Norrenergi 2015-04-20 Inkommande Visa dokumentet
S. 18 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-20 Inkommande PUL
S. 19 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-21 Inkommande PUL
S. 20 Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-04-21 Inkommande PUL
S.21 Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2015-04-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S.22 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-21 Inkommande PUL
S.23 Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-04-22 Inkommande PUL
S.24 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-22 Inkommande PUL
S.25 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-22 Inkommande PUL
S.26 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-23 Inkommande PUL
S.27 Samrådsyttrande från Trafikförvaltningen 2015-04-23 Inkommande Visa dokumentet
S.28 Samrådsyttrande från Folkhem 2015-04-23 Inkommande Visa dokumentet
S.29 Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-04-23 Inkommande PUL
S.30 Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-04-23 Inkommande PUL
S.31 Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-04-24 Inkommande PUL
S.32 Samrådsyttrande från Trafikverket 2015-04-24 Inkommande Visa dokumentet
S.33 Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2015-04-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S.34 Samrådsyttrande från Vattenfall 2015-04-24 Inkommande Visa dokumentet
S.35 Samrådsyttrande från Småa AB 2015-04-24 Inkommande Visa dokumentet
S.36 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-24 Inkommande PUL
S.37 Samrådsyttrande från Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S.38 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-24 Inkommande PUL
S.39 Samrådsyttrande från Solna stad 2015-04-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S.41 Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2015-04-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S.42 Samrådsyttrande från privatperson 2015-04-24 Inkommande PUL
S.43 Samrådsyttrande från privatpersoner 2015-04-24 Inkommande PUL
S.44 Samrådsyttrande från Naturskyddsföreningen 2015-04-26 Inkommande Visa fil
1, 2
S.45 Samrådsyttrande från TeliaSonera 2015-04-27 Inkommande Visa dokumentet
S.46 Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2015-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 8 juni 2015, § 18 2015-06-08 Upprättat Visa dokumentet
S.47 Samrådsyttrande från privatperson inkom 2015-03-19 2015-03-19 Inkommande Visa dokumentet
Samrådsredogörelse - Returparken 2016-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning granskningshandling - Returparken 2016-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för returpark inom Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne - beslut om granskning 2016-08-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Plankarta - granskning 2016-08-25 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning 2016-08-25 - granskning 2016-08-26 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag_Översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning_2013-05-28 2016-09-01 Upprättat Visa dokumentet
Beslutsunderlag_PM över Särskild arkeologisk utredning steg 1_2013-08-30 2016-09-01 Upprättat Visa dokumentet
Beslutsunderlag_Rapport kring Dagvattenutredning_2015-07-03 2016-09-01 Upprättat Visa dokumentet
VB: markhöjd Järvatunneln 2016-08-31 Inkommande PUL
Beslutsunderlag_Kompletterande Riskanalys_COWI_2016-04-26 2016-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 19 september 2016 - Detaljplan för returpark inom Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne - beslut om granskning 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om granskning enligt sändlista (post) 2016-10-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse om granskning (e-post) för detaljplan för returpark inom Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad. 2016-10-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
G1. Granskningsyttrande från privatperson 2016-10-05 Inkommande PUL
Begäran från kultur- och fritidsnämnden om uppskov för att inkomma med synpunkter 2016-10-07 Inkommande Visa dokumentet
G2. Granskningsyttrande från privatperson 2016-10-06 Inkommande Visa dokumentet
Begäran om anstånd från byggnads- och tillståndsnämnden att inkomma med synpunkter 2016-10-07 Inkommande Visa dokumentet
Begäran om anstånd från stadsmiljö- och tekniska nämnden att inkomma med synpunkter 2016-10-07 Inkommande Visa dokumentet
G3. Granskningsyttrande från Luftfartsverket 2016-10-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Sollentuna Kommun avstår från att lämna synpunkter i granskningsskedet 2016-10-12 Inkommande Visa dokumentet
G4. Granskningsyttrande från Ellevio 2016-10-12 Inkommande Visa fil
1, 2
G5. Granskningsyttrande från Trafikverket 2016-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2
G6. Granskningsyttrande från boende 2016-10-13 Inkommande PUL
G7. Granskningsyttrande från privatperson 2016-10-18 Inkommande PUL
G8. Granskningsyttrande från boende 2016-10-21 Inkommande PUL
G9. Granskningsyttrande från Trafikförvaltningen SLL 2016-10-25 Inkommande Visa fil
1, 2
G10. Granskningsyttrande från boende 2016-10-26 Inkommande PUL
G11. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2016-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2
G12. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2016-10-26 Inkommande Visa dokumentet
G13. Granskningsyttrande från boende 2016-10-26 Inkommande PUL
G14. Granskningsyttrande från boende 2016-10-26 Inkommande PUL
G15. Granskningsyttrande från Svenska kraftnät 2016-10-27 Inkommande Visa fil
1, 2
G16. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden (underlag) 2016-10-27 Inkommande Visa fil
1, 2
G17. Granskningsyttrande från Stockholm Vatten 2016-10-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Komplettering av tidigare yttrande G17 från Stockholm Vatten 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2
G18. Granskningsyttrande från boende 2016-10-27 Inkommande PUL
G19. Granskningsyttrande från Norrvatten 2016-10-28 Inkommande Visa dokumentet
G20. Granskningsyttrande från SMÅA AB 2016-10-28 Inkommande Visa fil
1, 2
G21. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden (underlag) 2016-10-28 Inkommande Visa fil
1, 2
G22. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden (underlag) 2016-10-28 Inkommande Visa fil
1, 2
G23. Granskningsyttrande från boende 2016-10-28 Inkommande PUL
G24. Granskningsyttrande från boende 2016-10-28 Inkommande PUL
G25. Granskningsyttrande från Norrenergi AB 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2
G26. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2016-11-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Bullerutredning av Structor - 20141201 2016-11-14 Upprättat Visa dokumentet
G27. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2016-11-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G28. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016-11-25 Inkommande Visa dokumentet
Granskningsutlåtande för detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
G29. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2016-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planbeskrivning - antagandehandling 2017-01-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av justering av upparbetad tid enligt planavtal 2017-06-21 Utgående PUL
Information inför beslut om antagande för detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-04-18 Utgående
Detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-04-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
PM Riskutredning Rissne ÅVC 2017-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Rapport reviderad dagvattenutredning Rissne ÅVC 2017-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta - antagandehandling 2017-05-11 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad (SMN-0255/2012) 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse enligt sändlista per post till remissinstanser och besvärsberättigade om godkännande efter granskning för detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-06-15 Utgående PUL
Expediering av underrättelse per e-post om godkännande efter granskning för detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-06-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om antagande 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse enligt sändlista om antagande till besvärsberättigad per post 2017-07-03 Utgående PUL
Rättelse av utskickad underrättelse till besvärsberättigad om antagande för detaljplan Ställningsmakaren i Sundbyberg 2017-07-03 Utgående PUL
Expediering av underrättelse per post och e-post enligt sändlista, om antagande för detaljplan för returpark inom Ställningsmakaren 2, Sundbybergs stad 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Länsstyrelsens beslut om att ej pröva antagandebeslut för detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-07-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Överklagan per e-post om detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-07-17 Inkommande PUL
Överklagan per post (original) om detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-07-18 Inkommande PUL
Rättidsprövning av överklagan för detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-07-18 Upprättat PUL
Expediering av kopia per post för rättidsprövning av överklagan avseende detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-07-26 Utgående PUL
Underrättelse om överklagan för detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-07-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering av planpärm i original för detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-07-26 Utgående Visa dokumentet
Telefonsamtal med mark- och miljödomstolen, mål nr P 4369-17 2017-08-07 Upprättat
Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P 4369-17, att avslå överklagande 2017-11-16 Inkommande PUL
Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P 4369-17, att avslå överklagande - bortredigerad 2017-12-08 Upprättat Visa dokumentet
Laga kraft bevis för returpark (Ställningsmakaren) 2017-12-07 Upprättat Visa dokumentet
C 431 Plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande 2017-12-08 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse per post om laga kraft för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne 2017-12-11 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse per e-post om laga kraft för detaljplan för returpark inom Ställningsmakaren 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad 2017-12-13 Utgående Visa dokumentet