Diarienummer KS-0029/2015
Titel Detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik (SMN-0004/2006)
Startdatum 2015-01-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-01
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Planuppdrag avseende tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik. 2005-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Slutlig fastighetsförteckning - Tvärbanan Kistagrenen 2014-04-09 Upprättat PUL
Program för tvärbanans Kistagren genom Rissne, beslut om programsamråd 2014-11-14 Upprättat Visa dokumentet
Program för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad 2014-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 8 december 2014 - Program för tvärbanans Kistagren genom Rissne, beslut om programsamråd 2014-12-10 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat programhandlingar, underrättelse, annons, sändlista 2015-01-12 Upprättat PUL
P1. Programyttrande från Norrvatten 2015-01-14 Inkommande PUL
P2. Programyttrande från DHR 2015-01-18 Inkommande PUL
P3. Programyttrande från Fortum 2015-01-22 Inkommande PUL
P4. Programyttrande från Svenska kraftnät 2015-02-05 Inkommande PUL
P5. Programyttrande från Fastighets AB Förvaltaren 2015-02-10 Inkommande PUL
P6. Programyttrande från Rissne samfällighetsförening 2015-02-10 Inkommande PUL
P7. Programyttrande från Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-18 Inkommande PUL
P8. Programyttrande från Stockholms Handelskammare 20150220 2015-02-18 Inkommande Visa dokumentet
P9. Programyttrande från privatperson 2015-02-21 Inkommande PUL
P10. Programyttrande från Lantmäteriet 2015-02-23 Inkommande PUL
P11. Programyttrande från Trafikförvaltningen 2015-02-23 Inkommande PUL
P12. Programyttrande från Trafikverket 2015-02-24 Inkommande PUL
P13. Programyttrande från Statoil 2015-02-24 Inkommande Visa dokumentet
P14. Programyttrande från Stockhomakaren, RBS Nordisk Renting 2015-02-24 Inkommande Visa dokumentet
P15. Programyttrande från Grönkullaskolans föräldrarförening 2015-02-24 Inkommande PUL
P16. Programyttrande från Länsstyrelsen i Stockholm 2015-02-26 Inkommande Visa dokumentet
P17. Programyttrande från Grönkullas föräldrarförening samt mailväxling med staden 2015-02-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
P18. Programyttrande från BRF Mittpunkten 2015-03-16 Inkommande PUL
P.19 Programyttrande från bostadsrättsföreningen Solskiftet 1 2015-04-01 Inkommande Visa dokumentet
Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik (SMN-0004/2006), information om Tvärbanans korsning med Enköpingsvägen 2015-09-18 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 12 oktober 2015 - Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik (SMN-0004/2006) 2015-10-20 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, beslut om samråd 2015-10-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, plankarta 2015-10-22 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, planbeskrivning 2015-10-22 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, programsamrådsredogörelse 2015-10-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 7 december 2015 - Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, beslut om samråd 2015-12-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering, samråd - Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik (SMN-0004/2006) 2015-12-14 Utgående PUL
S1. Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2015-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2
S2. Samrådsyttrande från Sollentuna Kommun 2016-01-14 Inkommande Visa dokumentet
S3. Samrådsyttrande från Grönkullas föräldrarförening 2016-01-20 Inkommande Visa dokumentet
Tyréns - PM buller, vibrationer, stomljud 2015-05-18 2016-01-21 Inkommande Visa dokumentet
Tyréns - PM kulturmiljö och stadsbild 2015-04-14 2016-01-21 Inkommande Visa dokumentet
Iterio AB - PM Markföroreningar 2015-05-18 2016-01-21 Inkommande Visa dokumentet
PM tvärbanan Kistagrenen 2015-05-25 2016-01-21 Inkommande Visa dokumentet
Brandskyddslaget - PM risk och säkerhet 2015-05-18 2016-01-21 Inkommande Visa dokumentet
Tyréns - Rissne centrum ur ett barnperspektiv 2015-08-27 2016-01-21 Inkommande Visa dokumentet
Ramboll - PM Trafikala konflikter Kistagrenen 2015-05-26 2016-01-21 Inkommande Visa dokumentet
Structor - PM vatten 2015-05-18 2016-01-21 Inkommande Visa dokumentet
S4. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2016-01-22 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande från Dhr Sundbybergsavdelningen 2016-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2
S6. Samrådsyttrande från Trafikverket 2016-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2
S7. Samrådsyttrandefrån Storstockholms brandförsvar 2016-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S8. Samrådsyttrande från privatperson 2016-01-26 Inkommande PUL
S9. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2016-01-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S10. Samrådsyttrande från Trafikförvaltningen 2016-01-29 Inkommande Visa fil
1, 2
S11. Samrådsyttrande från Skanova 2016-01-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S12. Samrådsyttrande från privatperson 2016-01-31 Inkommande PUL
Mejl från Lantmäteriet om anstånd 2016-02-02 Inkommande Visa dokumentet
S13. Samrådsyttrande från Byggnads- och tillståndsnämnden 2016-02-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S14. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2016-02-09 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016-02-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S16. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2016-03-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne - beslut om granskning 2016-09-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Fastighetsförteckning AB161745 2016-10-20 Inkommande Visa dokumentet
Planbeskrivning tvärbanan Rissne -Granskning 2016-11-16 Upprättat Visa dokumentet
Samrådsredogörelse Tvärbanan Rissne 2016-11-16 Upprättat Visa dokumentet
Barnkonsekvensanalys 2016-02-24 - Granskning 2016-12-01 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta för Kistagrenen - granskning 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
Dagvattenutredning 2016-09-16 - granskning 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
Gestaltningsprogram för kistagrenen 2016-06-23 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
PM för buller, vibrationer och stomljud 2016-03-30 (Tyréns) 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2016-03-11 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
PM Grundvatten 2016-06-20 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
PM Kulturmiljö och stadsbild reviderad 2015-12-08 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
PM Markföroreningar reviderad 2015-10-19 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
PM Ras och skred 2016-06-20 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
PM Risk och säkerhet, fördjupad utredning 2016-11-10 2016-12-02 Upprättat Visa dokumentet
Trafiksäkerhet för sträckan genom Sundbyberg, Tvärbanan Kistagrenen (SLL) 2016-12-12 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 december 2016 - Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne - beslut om granskning 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om granskning för detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs stad, per post 2016-12-16 och digitalt 2016-12-19 2016-12-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
PM Åtgärder Luftburet Buller 2016-12-21 - Granskning 2016-12-22 Inkommande Visa dokumentet
Svar på begäran om anstånd för svar på granskning gällande detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs stad 2016-12-27 Utgående Visa dokumentet
G1. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2017-01-05 Inkommande Visa fil
1, 2
G2. Granskningsyttrande från Sollentuna kommun 2017-01-09 Inkommande Visa dokumentet
G3. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden (underlag) 2017-01-10 Inkommande Visa fil
1, 2
G4. Granskningsyttrande från Norrenergi 2017-01-12 Inkommande Visa fil
1, 2
G5. Granskningsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-01-17 Inkommande Visa fil
1, 2
G6. Granskningsyttrande från Luftfartsverket 2017-01-17 Inkommande Visa fil
1, 2
G7. Granskningsyttrande från Trafikverket 2017-01-17 Inkommande Visa fil
1, 2
G8. Granskningsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-01-17 Inkommande Visa dokumentet
G9. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden (underlag) 2017-01-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G10. Granskningsyttrande från Stockholms stads stadsbyggnadskontor, Planavdelningen 2017-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2
G11. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden (underlag) 2017-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
G12. Granskningsyttrande från Ellevio AB 2017-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2
G13. Granskningsyttrande från Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 2017-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2
G14. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2017-01-30 Inkommande Visa fil
1, 2
G15. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-02-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G16. Granskningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-02-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planbeskrivning för Kistagrenen - antagandehandling 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Information inför beslut om antagande för detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne 2017-10-10 Utgående
Detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne - beslut om antagande 2017-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Granskningsutlåtande för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne - antagandehandling 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta för Kistagrenen genom Rissne - antagandehandling 2017-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik (SMN-0004/2006) 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
PM Åtgärder stomljud, (Tyréns 2017-04-13) - antagandehandling 2017-04-13 Inkommande Visa dokumentet
Intyg angående elektriska och magnetiska fält i samband med spårbunden trafik i byggnaders närhet 2017-12-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 - Detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne - beslut om antagande 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om godkännande efter granskning per post för detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne 2018-01-25 Utgående
Expediering av underrättelse om godkännande efter granskning per e-post för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik 2018-01-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne - beslut om antagande 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om antagande per post för detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik 2018-02-07 Utgående
Expediering av underrättelse om antagande per post till besvärsberättigad för detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik 2018-02-07 Utgående PUL
Expediering av underrättelse om antagande per e-post för detaljplan för detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik. 2018-02-08 Utgående Visa fil
1, 2
Länsstyrelsens beslut att inte pröva antagen detaljplan för Kistagrenen tvärbana genom Rissne 2018-02-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Fråga angående underrättelse om antagande för detaljplan för detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik. 2018-02-20 Inkommande PUL
Angående hantering av planbestämmelse mot staket för spårvägen 2018-03-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Laga kraft bevis för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik 2018-03-26 Upprättat Visa dokumentet
C 436, plankarta, planbeskrivning och utlåtande efter granskning med genomförandebeskrivning 2018-03-26 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse om laga kraft per post - besvärsberättigad 2018-03-26 Utgående PUL
Expediering av underrättelse om laga kraft per post 2018-03-26 Utgående Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om laga kraft per e-post för detaljplan Kistagrenen 2018-04-01 Utgående Visa fil
1, 2