Diarienummer KFN-0352/2016
Titel Svar på medborgarförslag - Skapa bättre möjligheter för föreningslivet i stadsdelen Lilla Ursvik (östra Ursvik)
Startdatum 2016-12-22
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Skapa bättre möjligheter för föreningslivet i stadsdelen Lilla Ursvik (östra Ursvik) 2016-12-22 Inkommande PUL
Svar på medborgarförslag - Skapa bättre möjligheter för föreningslivet i stadsdelen Lilla Ursvik (östra Ursvik) 2017-01-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Skapa bättre möjligheter för föreningslivet i stadsdelen Lilla Ursvik (östra Ursvik) 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på medborgarförslag - Skapa bättre möjligheter för föreningslivet i stadsdelen Lilla Ursvik (östra Ursvik) 2017-03-15 Utgående Visa dokumentet