Diarienummer KFN-0343/2016
Titel Svar på medborgarförslag – Fritidsgård i Stora Ursvik
Startdatum 2016-12-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag – Fritidsgård i Stora Ursvik 2016-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på medborgarförslag – Fritidsgård i Stora Ursvik 2017-01-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag – Fritidsgård i Stora Ursvik 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat svar på medborgarförslag – Fritidsgård i Stora Ursvik 2017-03-15 Utgående Visa dokumentet