Diarienummer KFN-0321/2016
Titel Svar på medborgarförslag - Bassängbad
Startdatum 2016-11-07
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-18
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Bassängbad 2016-11-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på medborgarförslag - Bassängbad 2016-12-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Bassängbad 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag bassängbad, expedierat per post 2017-03-10 Upprättat Visa dokumentet