Diarienummer KFN-0314/2016
Titel Verksamhetsbidrag år 2017, Kvällsfotbollen
Startdatum 2016-11-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2016-12-21
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2017, Kvällsfotbollen 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Verksamhetsbidrag år 2017, Kvällsfotbollen 2016-11-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Verksamhetsbidrag år 2017, Kvällsfotbollen 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet