Diarienummer KFN-0302/2016
Titel Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Sundbybergs Badmintonklubb
Startdatum 2016-10-31
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2016-12-21
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
- 2016-10-31 Inkommande
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2017, Sundbybergs Badmintonklubb 2016-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Sundbybergs Badmintonklubb 2016-11-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Sundbybergs Badmintonklubb 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet