Diarienummer KFN-0297/2016
Titel Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Sundbybergs scoutkår
Startdatum 2016-10-31
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2017, Sundbybergs scoutkår 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Sundbybergs scoutkår 2016-11-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Verksamhets- och projektbidrag år 2017, Sundbybergs scoutkår 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet