Diarienummer KFN-0293/2017
Titel Förlängning av biblioteksplan
Startdatum 2017-11-08
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förlängning av Sundbyberg stads biblioteksplan 2014-2017 2017-11-08 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Förlängning av Sundbyberg stads biblioteksplan 2014-2017 2017-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 506 2018-01-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3