Diarienummer KFN-0276/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Tamashiegoe Dojo
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-28
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Tamashiegoe Dojo 2017-09-29 Inkommande PUL
Komplettering - Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018 2017-10-19 Inkommande PUL
Verksamhetsbidrag år 2018, Tamashiegoe Dojo 2017-10-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Komplettering - Verksamhetsplan 2017 HT Tamashîgoe Dojo 2017-11-26 Inkommande PUL
Komplettering - Verksamhetsplan inkl. budget 2018 2018-01-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Verksamhetsbidrag år 2018, Tamashiegoe Dojo 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2018-02-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3