Diarienummer KFN-0274/2017
Titel Svar på medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-24
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-10-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Svar på medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Svar på medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-11-20 Upprättat Visa fil
1, 2
Ordförandes svar på medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-11-24 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0274/2017 - Svar på medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal 2017-11-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3