Diarienummer KFN-0261/2017
Titel Föreningstaxa för aktivitetskort i Sollentuna friidrottshall
Startdatum 2017-10-12
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-27
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument