Diarienummer KFN-0259/2017
Titel Svar på medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket
Startdatum 2017-10-05
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-24
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Inkommande PUL
Svar på medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket 2017-10-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket 2017-10-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Svar på medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket 2017-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Ordförandes svar på medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket 2017-11-24 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0259/2017 Svar på medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket 2017-11-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3