Diarienummer KFN-0258/2017
Titel Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden år 2018
Startdatum 2017-10-03
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-19
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument