Diarienummer KFN-0230/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Scoutkår
Startdatum 2017-09-26
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-20
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Scoutkår 2017-09-25 Inkommande PUL
Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Scoutkår 2017-11-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Verksamhetsbidrag år 2018, Sundbybergs Scoutkår 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Beslut gällande ansökan om verksamhetsbidrag 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3