Diarienummer KFN-0160/2017
Titel Differentierade avgifter på kulturskolan
Startdatum 2017-06-19
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument