Diarienummer KFN-0158/2017
Titel Utvärdering av samarbete mellan Kultur Sundbyberg och Solna Kulturskola samt beslut om fortsatt samarbete
Startdatum 2017-06-14
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-29
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument