Diarienummer KFN-0144/2017
Titel Svar på medborgarförslag - Upprustning av omklädningsrum Ursviks IP
Startdatum 2017-06-07
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-04
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Upprustning av omklädningsrum Ursviks IP 2017-04-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på medborgarförslag - Upprustning av omklädningsrum Ursviks IP 2017-08-18 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning av omklädningsrum Ursviks IP 2017-09-26 Upprättat Visa fil
1, 2
Ordförandes svar på medborgarförslag - Upprustning av omklädningsrum Ursviks IP 2017-09-27 Utgående Visa dokumentet
Expediering - KFN-0144/2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning av omklädningsrum Ursviks IP 2017-09-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3