Diarienummer KFN-0110/2017
Titel Uppdrag om kartläggning gällande nyttjandegrad av Sundbybergs stads idrottsanläggningar och -lokaler
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-09
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument