Diarienummer KFN-0096/2016
Titel Kultur- och fritidsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan
Startdatum 2016-04-15
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-09
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument