Diarienummer KFN-0052/2017
Titel Svar på medborgarförslag - Bevara miljön och gör Bristol till ett nav för musik och kultur i Sundbyberg!
Startdatum 2017-03-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-18
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Bevara miljön och gör Bristol till ett nav för musik och kultur i Sundbyberg! 2017-03-01 Inkommande PUL
Svar på medborgarförslag - Bevara miljön och gör Bristol till ett nav för musik och kultur i Sundbyberg! 2017-03-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 - Svar på medborgarförslag - Bevara miljön och gör Bristol till ett nav för musik och kultur i Sundbyberg! 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet