Diarienummer KFN-0037/2018
Titel Svar på remiss - Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen - samråd
Startdatum 2018-01-29
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-07
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument