Diarienummer KFN-0024/2017
Titel Riktlinjer för bedömning av Sundbybergs stads kulturstipendium och stipendium för idrottsledare och ungdomsledare
Startdatum 2017-01-24
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-08
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument