Diarienummer GGN-1098/2016
Titel Revidering av grundskole- och gymnasienämndens delegationsordning
Startdatum 2016-12-21
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-13
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument