Diarienummer GGN-1096/2016
Titel Revidering av grundskole- och gymnasienämndens dokumenthanteringsplan
Startdatum 2016-12-20
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-13
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument