Diarienummer GGN-0994/2016
Titel Grundskole- och gymnasienämndens arbete med mottagande av nyanlända elever
Startdatum 2016-11-30
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument