Diarienummer GGN-0743/2017
Titel Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument