Diarienummer GGN-0701/2017
Titel Revidering av grundskole- och gymnasienämndens delegationsordning
Startdatum 2017-09-27
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-13
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument