Diarienummer GGN-0673/2017
Titel Revidering av grundskole- och gymnasienämndens dokumenthanteringsplan
Startdatum 2017-09-14
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-27
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument