Diarienummer GGN-0254/2017
Titel Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2017-01-01 -- 2017-04-30
Startdatum 2017-05-05
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument