Diarienummer GGN-0224/2017
Titel Revidering av Sundbybergs timplan för grundskolan
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument