Diarienummer GGN-0110/2017
Titel Den framtida skolbiblioteksservicen
Startdatum 2017-02-09
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-21
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument