Diarienummer GGN-0071/2018
Titel Remiss - Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, VALLEN - beslut om samråd
Startdatum 2018-01-29
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-22
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument