Diarienummer GGN-0031/2018
Titel Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2017-09-01 - 2017-12-31.
Startdatum 2018-01-10
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-22
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument