Diarienummer GGN-0019/2018
Titel Beslut från byggnads- och tillståndsnämnden gällande ytskiktet på Duvboskolan
Startdatum 2018-01-08
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-20
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument