Diarienummer GGN-0014/2017
Titel Extra sammanträde med grundskole- och gymnasienämnden den 23 februari 2017
Startdatum 2017-01-05
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-13
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument