Diarienummer BTN-1046/2016
Titel ALPHA 1, TRÅDEN 1-2 (f.d. KABELN 5), Löfströms allé 1-7, Esplanaden 1-3, Fabriksparken. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, garage samt fyra radhus.
Startdatum 2016-12-14
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2016-12-14 Inkommande PUL
Ritningsförteckning 2016-12-14 Inkommande PUL
Exteriör material- och färgsättning 2016-12-14 Inkommande PUL
Ritningsförteckning garage 2016-12-14 Inkommande PUL
Ritningsförteckning 2016-12-14 Inkommande PUL
Grönytefaktor 2016-12-14 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev på mottagen ansökan 2016-12-19 Utgående PUL
Begäran om komplettering efter första genomgången - Kabeln 5 2016-12-22 Utgående PUL
Komplettering - Följebrev 2017-02-09 Inkommande PUL
Komplettering - Sammanställning BRA A-Temp 2017-02-09 Inkommande PUL
Komplettering - Lägenhetslista 2017-02-09 Inkommande PUL
Komplettering - A-ritningar samt ritningsförteckning PM01-A, 2017-01-31 2017-02-09 Inkommande PUL
Komplettering - A-ritningar samt ritningsförteckning PM 01-A, 2017-01-31 , generella ändringar 2017-02-09 Inkommande PUL
Komplettering - Tillgänglighetsintyg 2017-02-09 Inkommande PUL
Komplettering, plan-fasadritning, parkeringsredovisning 2017-02-15 Inkommande PUL
Bygglovskomplettering 2017-02-15 Inkommande PUL
Komplettering - följebrev, handlingsförteckning, parkeringsredovisning, planritning 01, 02, Fasadritning mot SV 2017-02-17 Inkommande PUL
ALPHA 1, TRÅDEN 1-2 (f.d.KABELN 5), Löfströms allé 1-7, Esplanaden 1-3, Fabriksparken. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, garage samt fyra radhus. 2017-02-22 Utgående PUL
Begäran om komplettering 2017-02-23 Utgående PUL
Reviderade ritningar, foton LA, referensbilder 2017-03-06 Inkommande PUL
Situationsplan 2017-03-08 Inkommande PUL
SV: Fabriksparken Husbyggnad. Gällande startbesked 2017-03-23 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - ALPHA 1, TRÅDEN 1-2 (f.d.KABELN 5), Löfströms allé 1-7, Esplanaden 1-3, Fabriksparken. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, garage samt fyra radhus. 2017-03-27 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-03-28 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-03-28 Utgående PUL
Delstartbesked för grundläggning Alpha 1 - beskrivning, handlingsförteckning/pålning, konstruktionsritningar, geoteknisk PM 2017-03-29 Inkommande PUL
ALPHA 1, TRÅDEN 1-2 (f.d.KABELN 5), Löfströms allé 1-7, Esplanaden 1-3, Fabriksparken. Delstartbesked gällande förberedande grundläggningsarbeten. 2017-05-02 Utgående PUL
Gällande intyg avseende marksanering 2017-04-07 Inkommande PUL
Protokoll från tekniskt samråd 2017-04-11 för förberedande arbeten. ALPHA 1, TRÅDEN 1-2 (f.d.KABELN 5), Löfströms allé 1-7, Esplanaden 1-3, Fabriksparken. 2017-04-10 Utgående PUL
Marksanering 2017-04-10 Inkommande PUL
Förslag till kontrollplan 2017-04-10 Inkommande PUL
Sammanställning av schaktbottenkontroller samt plan över provytor. 2017-04-11 Inkommande PUL
Kompletteringar 2017-04-13 Inkommande PUL
Mail gällande grundläggningsnivå 2017-04-18 Inkommande PUL
Godkännande från miljöhandläggare gällande marksanering 2017-05-02 Inkommande PUL
Protokoll från tekniskt samråd 2017-05-17. ALPHA 1, TRÅDEN 1-2 (f.d.KABELN 5), Löfströms allé 1-7, Esplanaden 1-3, Fabriksparken. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, garage samt fyra radhus. 2017-05-10 Utgående PUL
SV: Handlingar inför tekniskt samråd 2017-05-10 Utgående PUL
Handlingar inför tekniskt samråd, brandskyddsbeskrivning 2017-05-10 Inkommande PUL
Handlingar inför tekniska samråd 2017-05-12 Inkommande PUL
Handlingar inför tekniska samråd 2017-05-12 Inkommande PUL
Energiberäkning 2017-05-19 Inkommande PUL
ALPHA 1, TRÅDEN 1-2 (f.d.KABELN 5), Löfströms allé 1-7, Esplanaden 1-3, Fabriksparken. Startbesked för nybyggnad av två flerbostadshus, garage samt fyra radhus. 2017-07-03 Utgående PUL
Synpunkter på kontrollplan 2017-05-23 Utgående PUL
Förslag till kontrollplan 2017-06-16 Inkommande PUL
EKS 9 Fabriksparken Tråden1 och 2 2017-06-22 Inkommande PUL
Godkännande från Miljöenheten gällande marksanering 2017-07-07 Inkommande PUL
Handlingar inför startbesked för grundläggning (1:a delområdena) 2017-08-24 Inkommande PUL
ALPHA 1, TRÅDEN 1-2 (f.d.KABELN 5), Löfströms allé 1-7, Esplanaden 1-3, Fabriksparken. Startbesked för grundläggning på Tråden 1 och Tråden 2. 2017-08-28 Utgående PUL
Konstruktionshandlingar 2017-10-31 Inkommande PUL
Konstruktionshandlingar 2017-10-31 Inkommande PUL
SV: TRÅDEN 1-2. Fabriksparken. Inför startbesked 2017-11-28 Utgående PUL
SV: Dörrar tillgänglighet Fabriksparken 2017-12-05 Utgående PUL
SV: Dörrar tillgänglighet Fabriksparken 2017-12-07 Utgående PUL
SV: Dörrar tillgänglighet Fabriksparken 2017-12-07 Utgående PUL
SV: Ang fönster i Fabriksparken 2018-02-09 Utgående PUL
Ändrings PM, reviderad handlingsförteckning 2018-02-16 med ritningar 2018-02-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kompletterande ritningar 2018-04-03 Inkommande PUL
Lägeskontroll pågående produktion 2018-07-10 Inkommande PUL
ALPHA 1, TRÅDEN 1-2 (f.d. KABELN 5), Löfströms allé 1-7, Esplanaden 1-3, Fabriksparken. Protokoll från arbetsplatsbesök 2018-08-22. 2018-08-22 Utgående PUL