Diarienummer BTN-1022/2016
Titel PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Bygglov för balkonginglasning
Startdatum 2016-12-06
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2016-12-05 Inkommande PUL
Kontrollplan 2016-12-05 Inkommande PUL
Certifikat kontrollansvarig 2016-12-05 Inkommande PUL
Fasadritningar 2016-12-05 Inkommande PUL
Perspektiv 2016-12-05 Inkommande PUL
Situationsplan 2016-12-05 Inkommande PUL
Tomtkarta 2016-12-05 Inkommande PUL
Konstruktionsritning, balkong 2016-12-05 Inkommande PUL
Produktbeskrivning 2016-12-05 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2016-12-12 Utgående PUL
PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Fråga om bygglov för balkonginglasning 2017-01-13 Utgående PUL
PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Bygglov för balkonginglasning 2017-01-13 Utgående PUL
Komplettering - Följebrev 2017-02-14 Inkommande PUL
Komplettering - situationsplan 2017-02-14 Inkommande PUL
Komplettering - Fasad-sektionritning 2017-02-14 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Fråga om bygglov för balkonginglasning 2017-02-16 Upprättat PUL
PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Fråga om bygglov för balkonginglasning 2017-02-21 Utgående PUL
begäran om komplettering för balkonginglasning 2017-02-21 Utgående PUL
begäran om kompletterineg 2017-02-21 Utgående PUL
Komplettering - fasadritningar 2017-03-21 Inkommande PUL
PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Fråga om bygglov för balkonginglasning 2017-03-22 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Fråga om bygglov för balkonginglasning 2017-04-20 Upprättat PUL
Beslut expedierat med REK 2017-04-20 Utgående PUL
Överklagande BTN-1022/2016 2017-05-24 Inkommande PUL
Inkommen överklagan för rättidsprövning 2017-05-29 Inkommande PUL
Mottagningsavi - utlämnande 2017-05-31 Inkommande PUL
PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Rättidsprövning av överklagan i fråga om bygglov för balkonginglasning på flerbostadshus 2017-05-31 Utgående PUL
Beslut om rättidsprövning och mottagningsbekräftelse från Länsstyrelsen 2017-05-31 Utgående PUL
Länsstyrelsens beslut 2017-09-13, 40321-23000-2017, överklagande av beslut om att avslå ansökan om bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus på fastigheten Plåten 3 i Sundbyberg 2017-09-22 Inkommande PUL
Delgivningskvitto undertecknad och skickad till Länsstyrelsen gällande beslut avseende fastigheten PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Ansökan om bygglov för balkonginglasning 2017-09-25 Utgående PUL
PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Bygglov för inglasning av indragna balkonger 2017-10-09 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Bygglov för inglasning av indragna balkonger 2017-10-26 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-10-26 Utgående PUL
Expediering av beslut 2017-10-26 Utgående PUL
SV: ang Plåten 3 2017-11-06 Utgående PUL
Fråga om bygglovsbeslutet 2017-11-30 Inkommande PUL
Beslutet omfattar 1B & 1J. Inglasningar ska utföras enhetligt. 2017-11-30 Utgående PUL
inglasning från golv till räckets överliggare är ok inom lovet. 2017-12-04 Utgående PUL
Olika glasbredd är inte förenligt med beslutet (Finns inget underlag att ta ställning till.) 2017-12-12 Utgående PUL
Ang glasbredd för olika balkonger 2017-12-12 Utgående PUL
SV: angående inglasningsalternativ 2017-12-20 Utgående PUL
Ang avskärmningar dubbelbalkonger vid balkonginglasning 2018-02-19 Utgående PUL
Komplettering - kontrollansvarig 2018-02-20 Inkommande PUL
SV: Tekniskt samråd Plåten 3 2018-03-29 Utgående PUL
Komplettering - kontrollplan, brandtekniskt utlåtande 2018-04-10 Inkommande PUL
PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Startbesked. Bygglov för balkonginglasning. 2018-04-12 Utgående PUL
Startbesked. PLÅTEN 3, balkonginglasning via e-post 2018-04-12 Utgående PUL