Diarienummer BTN-0893/2016
Titel SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111, Bygglov för nybyggnad radhus
Startdatum 2016-10-25
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2016-10-25 Inkommande PUL
Ritningsförteckning 2016-10-25 Inkommande PUL
Handlingsförteckning 2016-10-25 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2016-10-31 Utgående PUL
Digitala handlingar inkomna 2016-10-25 2017-01-05 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111, West Village Rissne. Bygglov för nybyggnad radhus 2017-01-20 Utgående PUL
Sadelmakaren 1 - komplettering bygglov radhus 2017-02-01 Inkommande PUL
Komplettering, underskrift från KA 2017-02-02 Inkommande PUL
Sadelmakaren 1 - Komplettering bygglov 2017-02-06 Inkommande PUL
Situationsplan 2017-02-06 Inkommande PUL
Nybyggnadskarta 2017-02-09 Inkommande PUL
Komplettering - markplaneringsplan 2017-02-10 Inkommande PUL
Komplettering 2017-02-10 Inkommande PUL
Kungörelse av beslut 2017-02-16 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111, West Village Rissne. Bygglov för nybyggnad radhus 2017-02-16 Upprättat PUL
Beslut med handlingar expedierat till sökande 2017-02-16 Utgående PUL
SV: Sadelmakaren 1 BTN-0893/2016 - Tekniskt samråd 2017-04-19 Utgående PUL
SV: Sadelmakaren 1 BTN-0893/2016 - Tekniskt samråd 2017-04-28 Utgående PUL
Kontrollplan reviderad 2017-05-15 2017-05-15 Inkommande PUL
Protokoll från tekniskt samråd 2017-06-27. SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111, Bygglov för nybyggnad radhus. 2017-06-27 Utgående PUL
Fwd: West Village Rissne - Fullmakt 2017-06-27 Inkommande PUL
Bygghandlingar 2017-06-27 Inkommande PUL
Geoteknisk undersökning 2017-07-03 Inkommande PUL
Granskningshandlingar för hus 16-22 och 29-31, grundplan, pålplan, grunddetaljer 2017-07-03 Inkommande PUL
VA-ritningar 2017-07-03 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111, Startbesked för förberedande arbeten gällande schaktning, sprängning och pålning. 2017-07-28 Utgående PUL
Sadelmakaren 1 BTN-0893/2016 - Handlingar inför startbesked för förberedande arbeten 2017-07-05 Utgående PUL
Handlingar inför tekniskt samråd för hela ärendet 2017-07-05 Utgående PUL
Pålplan, grundplan, grunddetaljer, Totalentreprenörer, riskanalys, Kv. Sadelmakaren 2017-07-05 Inkommande PUL
Kontrollarbetet under markarbetet (sprängning) 2017-07-24 Inkommande PUL
VB: Schakter West Village Rissne 2017-07-27 Inkommande PUL
Handlingar inför tekniskt samråd 2017-08-27 Inkommande PUL
Kontrollplan 2017-09-07 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111, Protokoll från tekniskt samråd 2017-09-14 för nybyggnad radhus. 2017-09-13 Utgående PUL
Följdfrågor efter tekniskt samråd 2017-09-18 Utgående PUL
Synpunkter på kontrollplanen 2017-09-18 Utgående PUL
Re: SADELMAKAREN 1. Synpunkter på kontrollplanen 2017-09-18 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111, Beslut om startbesked för nybyggnation av radhus. 2017-09-22 Utgående PUL
SADELMAKAREN 1. Krav enligt detaljplan angående friskluftsintag 2017-09-19 Utgående PUL
Kompletterande handlingar 2017-09-20 Inkommande PUL
Reviderad kontrollplan 2017-09-19 Inkommande PUL
SV: SADELMAKAREN 1. Krav enligt detaljplan angående friskluftsintag 2017-09-20 Inkommande PUL
KAs platsbesök nr 2 2017-09-21 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111, Protokoll från arbetsplatsbesök 2017-09-26. 2017-09-26 Utgående PUL
Protokoll från KAs besök 3 2017-10-12 Inkommande PUL
Protokoll från KAs besök 5 2017-12-08 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111. Protokoll från arbetsplatsbesök 2017-12-20. Bygglov för nybyggnad radhus 2017-12-20 Utgående PUL
SV: Handlingar inför slutsamråd och interimistiskt slutbesked. 2018-03-19 Utgående PUL
SV: Avseende störningsskydd och bullerplank 2018-03-21 Utgående PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111. Protokoll från slutsamråd 2018-03-28. Bygglov för nybyggnad radhus. 2018-03-28 Utgående PUL
SADELMAKAREN 1. Braskaminer 2018-03-29 Utgående PUL
SV: BTN-0893/2016. SADELMAKAREN 1. Krav enligt detaljplan C421 2018-04-04 Utgående PUL
OVK, PM akustik, Intyg säkerhet 2018-04-06 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111, Interimistiskt slutbesked för hus 23-28 (etapp 1). t.o.m. 2018-05-04. Bygglov för nybyggnad radhus. 2018-04-12 Utgående PUL
Utlåtande avseende utfört brandskydd 2018-04-06 Inkommande PUL
OVK hus 23, Hus 24, PM akustik, Verifiering av akustik, Intyg säkerhet 2018-04-09 Inkommande PUL
OVK hus 25-28, förslag parkering 2018-04-09 Inkommande PUL
Begäran om interimistiskt slutbesked Sadelmakaren hus 23-28 2018-04-10 Inkommande PUL
Intyg - K produktion Sadelmakaren hus 23-28 2018-04-11 Inkommande PUL
Lägeskontroll 2018-04-11 Inkommande PUL
SV: Synpunkter på begäran om slutbesked 2018-04-11 Utgående PUL
Intyg - produktionsintyg 2018-04-11 Inkommande PUL
Sotarintyg, utlåtande brandskydd, OVK 2018-04-11 Inkommande PUL
Utlåtande brandskydd (hus 25, etapp 1) 2018-04-12 Inkommande PUL
Förtydligande gällande bullerskydd 2018-04-13 Utgående PUL
Ljudmätning 2018-04-13 Inkommande PUL
SV: Sadelmakaren 2. Friskluftsintag 2018-05-03 Utgående PUL
Utvärdering av friskluftsventiler 2018-05-03 Inkommande PUL
Komplettering interimistiskt slutbesked - Rapport ljudmätning 2018-05-04 Inkommande PUL
SV: Kvarstående delar inför slutbesked etapp 1 2018-05-09 Utgående PUL
Kompletterande tillgänglighets handlingar. 2018-05-14 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111, Interimistiskt slutbesked för hus 23-28 (etapp 1). t.o.m. 2019-01-31. Bygglov för nybyggnad radhus. 2018-05-14 Utgående PUL
Tjänsteanteckning gällande anmärkningar i tillgänglighet (etapp 1) 2018-05-15 Utgående PUL
SV: Gällande utvärdering av riskanalys upprättad av Briab. 2018-05-21 Utgående PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111. Protokoll från slutsamråd 2018-06-08. Bygglov för nybyggnad radhus. 2018-06-08 Utgående PUL
Begäran om interimistiskt slutbesked D nr 0892/2016 2018-06-18 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111. Interimistiskt slutbesked för hus 21 t.o.m. 2019-03-31. Bygglov för nybyggnad radhus. 2018-06-20 Utgående PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111. Interimistiskt slutbesked för hus 16-20 t.o.m. 2019-03-31. Bygglov för nybyggnad radhus. 2018-07-11 Utgående PUL
Begäran om interimistiskt slutbevis 2018-07-06 Inkommande PUL
Kontrollplan Hus 16-20 2018-07-11 Inkommande PUL
Angående lägeskontroller 2018-07-11 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111. Interimistiskt slutbesked för hus 22 t.o.m. 2019-03-31. Bygglov för nybyggnad radhus. 2018-09-04 Utgående PUL
Begäran om interimistiskt slutbesked 2018-09-04 Inkommande PUL
SV: D nr 0893/2016. Återkoppling avseende inflytt i hus 22 2018-09-05 Utgående PUL
Lägesrapporter 2018-06-08 Inkommande PUL
Lägeskontroll Rissne 2018-06-08 Inkommande PUL
Lägeskontroll 2018-07-11 Inkommande PUL
Kontrollplan och ljudmätning 2018-09-05 Inkommande PUL
Etappindelning för 4, 5, 6 och tidplan 2018-10-10 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111. Protokoll från slutsamråd 2018-10-17. Bygglov för nybyggnad radhus. 2018-10-17 Utgående PUL
Underlag för interimistiskt slutbesked för hus 31 2018-10-15 Inkommande PUL
sadelmakaren, begäran om interimistisk slutbesked 2018-11-05 Inkommande PUL
sadelmakaren, inmätning, inkanaler 2018-11-05 Inkommande PUL
SADELMAKAREN 1, Rissneleden 111. Interimistiskt slutbesked för hus 9-15 t.o.m. 2019-03-31. Bygglov för nybyggnad radhus. 2018-11-08 Utgående PUL